مدیریت: امین پور

تولیدکننده: مرمریت کرم خوی

 

تلفن: 031-33804242
نمابر 031-33803435
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 26
تلفن همراه: 0913-4045503
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 26
031-33804242