مدیریت: جلیل زمانی

تولیدکننده: انواع ســنگهای ساختمانی، نما، پله، فرشی، اعلمی، تراورتن

تلفن: 051-36651844
آدرس دفتر مرکزی:  مشهد، آزادی 117، نبش کوچه اول، سنگبری زمانی راد تلفن 051-36651749: / آدرس2 : جاده مشهد - قوچان، کیلومتر 8 داخل میلان کفش طوس
تلفن همراه: 0915-3100137 , 0913-5100137
 مشهد، آزادی 117، نبش کوچه اول، سنگبری زمانی راد تلفن 051-36651749: / آدرس2 : جاده مشهد - قوچان، کیلومتر 8 داخل میلان کفش طوس
051-36651844