مدیریت: بیگی

آدرس ایمیل: cattingstonefactory@gmail.com
آدرس دفتر مرکزی: فــارس، نیریز، شــهرک صنعتی سنگ، فاز1
تلفن همراه: 0917-7322791
فــارس، نیریز، شــهرک صنعتی سنگ، فاز1
0917-7322791