مدیریت: حیدری

 

 

تلفن: 051-36651535 , 051-36654041 
آدرس دفتر مرکزی: مشــهد، کیلومتر 2جاده سنتو، انتهای آزادی 113، سمت چپ قطعه چهارم
تلفن همراه: 0915-5027494 , 0915-3105579
مشــهد، کیلومتر 2جاده سنتو، انتهای آزادی 113، سمت چپ قطعه چهارم
051-36651535 , 051-36654041