مدیریت: قپاندار

تولیدکننده: انواع ســنگهای ســاختمانی (تراورتن، گیوتین، آنتیک) و کریستال

تلفن: 031-33803970
آدرس دفتر مرکزی: اصفهــان، جــاده تهران، شــهرک صنعتی محمودآباد، انتهای خیابان 12
تلفن همراه: 0913-3260155 , 0912-5037614
اصفهــان، جــاده تهران، شــهرک صنعتی محمودآباد، انتهای خیابان 12
031-33803970