مدیریت: حسن زاده

تولیدکننده: ســنگ ســاختمانی (مرمریت

پرطاووسی ارسنجان، چینی، نیریز)

تلفن: 031-33803971
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 10 (مرغ ناز)
تلفن همراه: 0913-1112202 , 0913-2090860
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 10 (مرغ ناز)
031-33803971