زیبا سنگ نیریز

زیبا سنگ نیریز

مدیریت: قاسم نژاد

تولیدکننده: ســنگ مرودشــت، سمیرم و

تراورتن، نیریز

آدرس دفتر مرکزی: مشــهد، آزادی 111، سه راه دانش، بلوار جراح، جراح 8، قطعه چهارم و هشتم
آدرس کارخانه: نیریز، شــهرک سنگ، فاز یک، سنگبری زیبا سنگ
تلفن همراه: 0917-1323257 و 7068948-0917 (برادران)
مشــهد، آزادی 111، سه راه دانش، بلوار جراح، جراح 8، قطعه چهارم و هشتم
0917-1323257 و 7068948-0917 (برادران)