مدیریت: سلطانی

تولیدکننده: گرانیت

تلفن: 031-33809050-2
نمابر 031-33809053
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 34 (گچ،) ضلع شمال میدان صنعت
تلفن همراه: 7163734 -0913
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 34 (گچ،) ضلع شمال میدان صنعت
031-33809050-2