مدیریت: محمد جواد سلیمی

تولیدکننده: انواع ســنگهای ساختمانی

تلفن: 021-56230105-7
نمابر 021-56230121
آدرس دفتر مرکزی: اتوبــان قــم، بعد از فــرودگاه امام خمینی، شــهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن 5
تلفن همراه: 0912-1940755
اتوبــان قــم، بعد از فــرودگاه امام خمینی، شــهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن 5
021-56230105-7