سادات سنگبری

سادات سنگبری

مدیریت: حسن اسماعیلی

تولیدکننده: ســنگ تزئینی بریده در ابعاد

مختلف، تراورتن سفید ورنگی

آدرس ایمیل: sadatstone90@yahoo.com
نمابر 0864-3227917
آدرس دفتر مرکزی: مرکــزی، محــلات، دوراهی آبگرم، ابتدای جاده آبگرم، شرکت سنگبری سادات، معدن تراورتن
تلفن همراه: 0918-1659372
مرکــزی، محــلات، دوراهی آبگرم، ابتدای جاده آبگرم، شرکت سنگبری سادات، معدن تراورتن
0918-1659372