سادات شجره مجتمع سنگ

سادات شجره مجتمع سنگ

مدیریت: سید مصطفی شجره

تولیدکننده: گرانیت

وب سایت: www.sadatshajarehstone.com
تلفن: 031-33801992-4
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 34، مجتمع ســنگ سادات شجره، سالن B
تلفن همراه: 0913-1123605
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 34، مجتمع ســنگ سادات شجره، سالن B
031-33801992-4