مدیریت: حاج سید محمد حسینی

تولیدکننده: تراورتن، چینی، مرمریت

آدرس ایمیل: xmax2-6@gmail.com
تلفن: 025-33443429
نمابر 025-3344395
آدرس دفتر مرکزی: قم، جاده قدیم کاشــان، 30متری اول، 15متری اول
تلفن همراه: 0912-7519855 , 0912-1539473
قم، جاده قدیم کاشــان، 30متری اول، 15متری اول
025-33443429