مدیریت: ابراهیمی

تولیدکننده: انواع ســنگ تراورتن (چرمی و آنتیک و صیقل)

تلفن: 031-33804079
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 34 (گچ)
تلفن همراه: 0913-1123408
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 34 (گچ)
031-33804079