مدیریت: حسینی

تولیدکننده: ســنگهای ساختمانی

تلفن: 025-36551649
آدرس دفتر مرکزی: قم، جاده کوه سفید
تلفن همراه: 0912-7465876
قم، جاده کوه سفید
025-36551649