ساسان سنگبری

ساسان سنگبری

مدیریت: حاج محمود ماهوش

تولیدکننده: انواع ســنگهای گرانیت

وب سایت: www.sasanstone.com
تلفن: 031-33804092
نمابر 031-33804992
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، انتهای فرعی 26 (ماهوت)
تلفن همراه: 0913-1111175
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، انتهای فرعی 26 (ماهوت)
031-33804092