تلفن: 051-36670535
نمابر 051-36652149
آدرس دفتر مرکزی: مشهد، بزرگراه آسیایی، آزادی 113
مشهد، بزرگراه آسیایی، آزادی 113
051-36670535