مدیریت: محمد اسماعیلی

تولیدکننده: تراورتن

تلفن: 086-44248011 , 086-44248012
آدرس دفتر مرکزی: دلیجــان، شــهرک صنعتی بوعلی، انتهای جاده اناربار
تلفن همراه: 0918-8665146
دلیجــان، شــهرک صنعتی بوعلی، انتهای جاده اناربار
086-44248011 , 086-44248012