مدیریت: حسین مختاری

تولیدکننده: انواع سنگهای ساختمانی

آدرس دفتر مرکزی: قم، جاده قدیم کاشان، قطب صنعتی امید، 30متری اول، روبروی صنعت یدک
تلفن همراه: 7493564 -0912
قم، جاده قدیم کاشان، قطب صنعتی امید، 30متری اول، روبروی صنعت یدک
7493564 -0912