مدیریت: رستمی

 

آدرس ایمیل: b-r-1363@yahoo.com
نمابر 2 -3325583 -0864
آدرس دفتر مرکزی: مرکزی، باقرآباد، جاده گل چشمه، شهرک عباس‌آباد، کوچه 5، آخر کوچه دست چپ
تلفن همراه: 8669297 -0918
مرکزی، باقرآباد، جاده گل چشمه، شهرک عباس‌آباد، کوچه 5، آخر کوچه دست چپ