مدیریت: محمد احسانی

تولیدکننده: ســنگهای ساختمانی

تلفن: 025-36551481
آدرس دفتر مرکزی: قم، جاده کوه سفید
تلفن همراه: 0912-2536738 , 0912-4512328
قم، جاده کوه سفید
025-36551481