مدیریت: دهقانپور

تولیدکننده: انواع ســنگ‌های ساختمانی

 

 

نمابر 035-32633380
آدرس دفتر مرکزی: یزد، تفت، شــهرک صنعتی سفیدکوه
تلفن همراه: 0913-1581755 , 0913-2731021 , 0912-1255730
یزد، تفت، شــهرک صنعتی سفیدکوه
0913-1581755 , 0913-2731021 , 0912-1255730