سبلان سنگبری

سبلان سنگبری

مدیریت: بیابانکی

تولیدکننده: انواع ســنگهای ســاختمانی (کریستال)

 

تلفن: 031-33800539, 031-33801239
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 24
تلفن همراه: 0913-1112772
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 24
031-33800539, 031-33801239