مدیریت: امیری

تولیدکننده: تراورتن

تلفن: تلفن: 9-3236136-0864
آدرس دفتر مرکزی: شــهرک صنعتی محــلات، ارقده، خیابان شــقایق شــرقی و غربی، سنگبری سبلان شرقی و غربی
تلفن همراه: 0918-1659192
شــهرک صنعتی محــلات، ارقده، خیابان شــقایق شــرقی و غربی، سنگبری سبلان شرقی و غربی
تلفن: 9-3236136-0864