ستاره سنگ کویر

ستاره سنگ کویر

مدیریت: احمدهادی زاده

تولیدکننده: ســنگ پلاک طوسی و سنگ چرمی و استخراج سنگ مرمریت

آدرس معدن: اصفهان، جاده خور و بیابانک، چاه ملک، چاه افضل، معدن چاافضل

تلفن: 031-33800661-3
نمابر 031-33804599
آدرس دفتر مرکزی: اصفهــان، محمودآبــاد، خیابان 8، سنگبری ستاره کویر
تلفن همراه: 0913-1183180 , 0913-2243243 , 0913-7407930
اصفهــان، محمودآبــاد، خیابان 8، سنگبری ستاره کویر
031-33800661-3