تولیدکننده: مرمریت کرم و آبی کاربنی

تلفن: 031-33804491
نمابر 031-33807664
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان10 (مرغ ناز)
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان10 (مرغ ناز)
031-33804491