مدیریت: داود اسدی

تولیدکننــده: تراورتــن شــکلاتی بی موج

کبریتی یزد، مرمریت کرمآباده و هرسین

نمابر 035-32556132
آدرس دفتر مرکزی: یــزد، کیلومتــر 30جــاده کرمان، شهرک سنگ آزادگان، خیابان دوم
تلفن همراه: 0913-1536246
یــزد، کیلومتــر 30جــاده کرمان، شهرک سنگ آزادگان، خیابان دوم
0913-1536246