مدیریت: حسینی

تولیدکننده: انواع تراورتن

تلفن: 0253-2854457-9
نمابر 0253-2851377
آدرس دفتر مرکزی: قم، بلوار الغدیر، روبروی دانشگاه، کوچه21
تلفن همراه: 0912-1511735
قم، بلوار الغدیر، روبروی دانشگاه، کوچه21
0253-2854457-9