مدیریت: سلطانی

تولیدکننده: گرانیت

تلفن: 33802532 -031
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 6
تلفن همراه: 7163734 -0913
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 6
33802532 -031