سختکاران شرکت سنگ

سختکاران شرکت سنگ

مدیریت: قاسم آقا باقری

تولیدکننــده: فرآوری ســنگ بریده، کوپ

تراورتن تکاب و آتشکوه

آدرس ایمیل: sakhtkaran@mahallatstone.com
نمابر 086-43232333
آدرس دفتر مرکزی: محــلات، قطب صنعتی صدریه، صدریه 2
آدرس معدن: آدرس معدن: تکاب، 20کیلومتر از تکاب به سمت شاهین دژ، روستای چوپلو / آدرس انبار: قطب صنعتــی نیم‌ور، انتهای مروارید 3
تلفن همراه: همراه معدن1659381 0918 , همراه کارخانه: 8668203-0918
محــلات، قطب صنعتی صدریه، صدریه 2
همراه معدن1659381 0918 , همراه کارخانه: 8668203-0918