مدیریت: محسن اسماعیلی

تولیدکننده: تولید و فرآوری ســنگ خام و

بریده

تلفن: 086-43231150
آدرس دفتر مرکزی: محــلات، دوراهی آبگرم، صنایع سنگ سخت بر
تلفن همراه: 1659427 -0918 , 0912-7697300
محــلات، دوراهی آبگرم، صنایع سنگ سخت بر
086-43231150