سرزمین سنگ ادیب

سرزمین سنگ ادیب

مدیریت: دیبا کیا

تولیدکننده: انواع تراورتن داخلی و صادراتی

تلفن: 021-44120230
نمابر 021-44140028
آدرس دفتر مرکزی: تهران، انتهای حکیم غرب، بازار سنگ تهران، واحد 42، پلاک 35 جدید
تلفن همراه: 0912-1724208
تهران، انتهای حکیم غرب، بازار سنگ تهران، واحد 42، پلاک 35 جدید
021-44120230