مدیریت: سروحی

تولیدکننده: چینی نیریز، تراورتن ســفید

ابیانه، مرمریت کرم دهبید

آدرس دفتر مرکزی: فارس، شــیراز، معالی‌آباد، میدان احسان، مجتمع تجاری سروحی
تلفن همراه: 0917-1170464-65
فارس، شــیراز، معالی‌آباد، میدان احسان، مجتمع تجاری سروحی
0917-1170464-65