مدیریت: سروحی

تولیدکننده: چینی نیریز، تراورتن ســفید ابیانه، مرمریت کرم دهبید

آدرس دفتر مرکزی: فارس، شیراز، معالی‌آباد، میدان احسان، مجتمع تجاری سروحی
تلفن همراه: 65-1170464 -0917
فارس، شیراز، معالی‌آباد، میدان احسان، مجتمع تجاری سروحی