مدیریت: دفاعی

تولیدکننده: انواع ســنگهای گراینت (اپن، کابینت، تایل و اسلب)

تلفن: 031-33807890
نمابر 031-33807891
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، ابتدای خیابان 34
تلفن همراه: 0913-1128100
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، ابتدای خیابان 34
031-33807890