مدیریت: شبانکاره

تولیدکننده: انواع ســنگهای ســاختمانی

و تزئینی

آدرس دفتر مرکزی: مشهد، بزرگراه آسیایی (سنتو)، بعد از پلیــس راه امام هادی، آزادی، 107مقابل دوربرگردان اول
تلفن همراه: 1322529 -0917 (سروش) و 7982717-0915 (صدرا)
مشهد، بزرگراه آسیایی (سنتو)، بعد از پلیــس راه امام هادی، آزادی، 107مقابل دوربرگردان اول
1322529 -0917 (سروش) و 7982717-0915 (صدرا)