نوع سنگ: مرمریت

بهرهبردار: شركت تعاونی معدنی سروحی

آدرس بهرهبردار: شـيراز، معالیآباد، ميدان احسان، مجتمع تجاری سروحی