مدیریت: عمو نقی

تولیدکننده: گرانیت مشکی

تلفن: 031-33800808
نمابر 33807549 -031
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 14
تلفن همراه: 1127567 -0913 (عمو نقی)
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 14
031-33800808