مدیریت: زاغیان

تولیدکننده: انواع سنگ ساختمانی

تلفن: 56232017 -021 و 56232428-021
آدرس دفتر مرکزی: اتوبــان قــم، بعد از فــرودگاه امام، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار گلستان، نبش گلشن 4
تلفن همراه: 0912-1116017 , 0912-1193507
اتوبــان قــم، بعد از فــرودگاه امام، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار گلستان، نبش گلشن 4
56232017 -021 و 56232428-021