مدیریت: سعیدی

تولیدکننده: انواع مرمر و مرمریت به صورت اسلب

تلفن: 33808270 -031
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 24 میانی
تلفن همراه: 8882439 -0912
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 24 میانی
33808270 -031