سعیدی مجتمع سنگ

سعیدی مجتمع سنگ

مدیریت: فرزاد سعیدی

تولیدکننده: گرانیت مشکی و سفید نطنز

تلفن: 031-33801104-6
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، ابتدای خیابان 18
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، ابتدای خیابان 18
031-33801104-6