مدیریت: افشاری

تولیدکننده: انواع ســنگهای ساختمانی

تلفن: 0253-3440194 , 3440081 -0253
آدرس دفتر مرکزی: قم، جاده کاشان، بعداز پل جمکران، شهرک سنگ امید، نبش سی متری اول
تلفن همراه: 0912-1532024 , 0912-1538826
قم، جاده کاشان، بعداز پل جمکران، شهرک سنگ امید، نبش سی متری اول
0253-3440194 , 3440081 -0253