سفید سنگ افشار

سفید سنگ افشار

مدیریت: حیدریان

بهرهبردار معادن: تراورتن سیلور و گرافیتی افشار تکاب

sefidsangafshar@yahoo.com

 

تلفن: 044-45264580
نمابر 044-45264580
آدرس دفتر مرکزی: آذربایجــان غربی، میاندوآب، بلوار شــهید زنــده دل، بعداز ســه راهیتقی‌آباد، پلاک 355
آدرس معدن: آذربایجان غربی، 25 کیلومتری شاهین دژ، روستای چوپلو
تلفن همراه: 0914-3451719 , 0914-4040255
آذربایجــان غربی، میاندوآب، بلوار شــهید زنــده دل، بعداز ســه راهیتقی‌آباد، پلاک 355
044-45264580