سفید کوه افشار

سفید کوه افشار

مدیریت: حاج رضا افشار

تولیدکننده: چینی ســفید ازنا، کریســتال

الیگودرز، گوهره خرمآباد و انواع تراورتن

آدرس دفتر مرکزی: لرســتان، جاده قدیم ازنا- الیگودرز، کیلومتر9
تلفن همراه: 0916-1664032
لرســتان، جاده قدیم ازنا- الیگودرز، کیلومتر9
0916-1664032