سفیر صنایع سنگ

سفیر صنایع سنگ

مدیریت: حاج حیدری

تولیدکننــده: سـنگهای ســاختمانی (تراورتن کرم و رنگی عباسآباد،) مرمر چوبی، مرمریت دهبید و ترامیت سفید

تلفن: 031-33801999
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان34، به طرف جاده گز، فرعی اول دست راست
تلفن همراه: 3699819 -0913
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان34، به طرف جاده گز، فرعی اول دست راست
031-33801999