مدیریت: سلطانی

تولیدکننده: تراورتن (سوپر، گوهره)

تلفن: 031-33804941
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 26، فرعی 26
تلفن همراه: 1194032 0913
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 26، فرعی 26
031-33804941