مدیریت: سید عباس حسینی

تلفن: 021-56232131-2
نمابر 021-56232130
آدرس دفتر مرکزی: تهــران، کیلومتــر 35اتوبان تهران - قم، شــهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن 3
تهــران، کیلومتــر 35اتوبان تهران - قم، شــهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن 3
021-56232131-2