سلمان صنایع سنگ

سلمان صنایع سنگ

مدیریت: بلخاری

تولیدکننده: انواع مرمریت بلخاری

تلفن: 031-33804410
نمابر 031-33504409
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 18
تلفن همراه: 0913-1127017 , 0913-3154880
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 18
031-33804410