مدیریت: اسماعیلی

تولیدکننده انواع سنگهای ساختمانی

تلفن: 6647429 -0251
نمابر 6647586 -0251
آدرس دفتر مرکزی: جاده قدیم تهران، کیلومتر 11
تلفن همراه: 0912-3174191
جاده قدیم تهران، کیلومتر 11
6647429 -0251