مدیریت: سلیمانی

آدرس ایمیل: info@stonereza.ir
وب سایت: www.stonereza.ir
تلفن: 051-36652174
نمابر 051-36653999
آدرس دفتر مرکزی: مشهد، بزرگراه آسیایی، آزادی 113
مشهد، بزرگراه آسیایی، آزادی 113
051-36652174