مدیریت: حسام شاهسوند شیرازی

آدرس دفتر مرکزی: مشهد، بزرگراه آسیایی (جاده سنتو) نبش آزادی 99
تلفن همراه: 0917-9716150 , 0915-7424709
مشهد، بزرگراه آسیایی (جاده سنتو) نبش آزادی 99
0917-9716150 , 0915-7424709